LLL-HUB & TAP (internationaal)

Hieronder worden twee oude internationale projecten beschreven. Binnenkort wordt er een nieuw project aan toegevoegd. Stay tuned…

LLL-HUB

In 2014, 2015 en de eerste maanden van 2016 was Leido partner in een internationaal project rond de wijze waarop in landen de overheid vormgeeft aan de LLL-strategie – en daarop leunt op partijen die zich bezighouden met scholing in formele, niet-formele en informele zin. Op de projectwebsite is alle informatie te vinden, dus daar verwijzen we naar als u meer over de ontwikkelingen, uitkomsten en aanbevelingen van het project wilt weten: www.lll-hub.eu. Daar staan ook de eindrapporten.

Leido was ingeschakeld om de exploitatie van het project te verzorgen. Dat wil zeggen dat voor 2017 zal worden bezien welke activiteiten kunnen worden ondernomen om de uitkomsten van het project over alle EU-landen te verspreiden – en ervoor te zorgen dat steeds meer landen, organisaties, netwerken e.d. zullen gaan aanhaken.
Verder zal van onze kant worden gestart met een onderzoek naar het komen tot een breed Landelijk Platform voor LLL en regionale netwerken. Zie daarvoor de nieuwsbrief bij ‘activiteiten’. In 2016-2017 zullen er bijeenkomsten worden gehouden. Houd daarvoor LeiDocument in de gaten.

State of Play
Onze ‘state of play’ voor Nederland is hier te downloaden, als resultaat van het project.
LLL-HUB leido state of play autumn 2015

LLL-Agora
Op de projectwebsite is alles te vinden over de afsluitende bijeenkomst (tweedaagse) die op 25 en 26 februari 2016 is gehouden in Mechelen. Daarbij werden ook drie ‘good practices’ van onze kant gepresenteerd, en waarvan de aanpak rond Life Management (van EBC*L) in de prijzen viel.
Hier de link naar een filmpje dat van deze conferentie (LLL-Agora) is gemaakt:
https://youtu.be/TppfQLWyUyg
En de link naar een filmpje met impressies van de gehouden Forums:
https://youtu.be/y02CHizHl80

LLL-Forum
Op 28 mei 2015 is binnen het project ons LLL-Forum gehouden, met 18 vertegenwoordigers van orga-nisaties die zich met ‘levenlang leren’ bezighouden, inclusief de overheid. Daarin werd aan de hand van de vier projectthema’s ingegaan op de mogelijk-heden voor een Landelijk Platform LLL (DUCIS-LLL).
Voorafgaande aan dit Forum is in een apart seminar gesproken over de ontwikkelingen rond het Hoger Bedrijfsdiploma, als een nieuw type kwali-ficatie op niveau 5; het HBd kan bijdragen aan flexibilisering, dus LLL…
We geven hier de volgende achterliggende stuk-ken, met betrekking tot het Forum en het pre-seminar:
LLL-HUB leido report lll-lab 28 may 2015
(rapport over LLL in Nederland – en een Landelijk Platform)
LLL-Forum 28 mei 2015 – programma
(programma LLL-Forum)
nieuwsbrief 28 mei 2015 – nr2
(programma seminar over HBd)
hbd – achtergrond 28 mei
(achtergrondinformatie over HBd)
LLL-Forum Leido – website HUB
(artikel voor de projectwebsite over beide bijeenkomsten)

Zie ook Facebook voor recent materiaal en interessante ontwikkelingen en de afsluitende bijeenkomst in maart 2016, in Mechelen.
https://www.facebook.com/LLLHUB/info?tab=page_info

logo-color

TAP

Leido is naast bovenstaand project vanaf januari 2015 tot en met augustus 2016 betrokken geweest bij het project met de naam Together Against Poverty (TAP) dat zich focust op de mogelijkheden om mensen die dreigen in een situatie van armoede dreigen te geraken, te ondersteunen met een bepaalde vorm van scholing. Partners in dit project kwamen uit Polen, Estland, Roemenië, Spanje en Italie. Het gaat om een wetenschappelijk onderzoek naar de belangrijkste risicogroepen en de organisaties die bij een gerichte scholing kunnen worden betrokken.

Leido was vooral betrokken bij het opzetten van de trainingsmodules, vooral gericht op ondernemersvaardigheden.

Rapporten
In het kader van het project zijn vier twee rapporten verschenen. Het eerste is over het onderzoek onder de doelgroepen (mensen in armoede, sociale uitsluiting) in de betreffende landen, het tweede gaat over de sociale systemen en de wijze waarop wordt ingespeeld op de omstandigheden waarin deze mensen zich bevinden.
Nummer 3 gaat over de training rond ondernemend gedrag en ondernemersvaardigheden. De laatste, nummer 4, betreft het trainingen van degenen die bij gemeentes en organisaties betrokken zijn bij het voorkomen en bestrijden van armoede en sociale uitsluiting.

Rapport 1
O1-A4 Publication_neth
(rapport)
O1-A4. Publication_neth_cover
(omslag)

Rapport 2
O2 – Social security models in selected European countries – neth
(rapport)
DU – cover O2
(omslag)

Rapport 3
METHODOLOGY AND CURRICULUM 03 – DUTCH – Leido

Rapport 4
O4 – METHODOLOGY AND CURRICULUM – leido

Flyers
Hier een tweetal flyers over het project (verschil zit ‘m in de achtergrond)
flyer TAP project 1
flyer TAP project 2
en de TAP-poster
Poster TAP-Dutch

Newsletters
NewsletterNovember_NL
(information about all partners)
Newsletter Maart 2015_DU_7_4_2015
(first results of the surveys)
Newsletter May 2015_8.06.2015 – Dutch
(state of the project…)
Newsletter August 2015_DU
(after the first year…)
Newsletter November 2015_DU (Nederlands)
Newsletter November 2015_EN (Engels)
(on our way to the educational products…)
Newsletter nr 6_February 2016_DU
(Nederlandse versie)
Newsletter May 2016_26.05.2016 dutch version
(Nederlandse versie)
Newsletter August 2016_DU
(Nederlandse versie)

Documenten ondernemersscan
Deze stukken kunnen als voorbeelden en toelichting worden gebruik alvorens gebruik wordt gemaakt van de ondernemerscan op www.entrepreneurscan.com.

Entrepreneur-Scan-Sample-report
E-Scan_voor_ondernemers_Corine-_Smeth
en een voorbeeld van een training die hierbij past:
LNS Programma maart 2016

Documents
News from Poland:
armoede_werkloosheid_sub_karpaten_PL
News about our own country:
leido – about what we notice – 7_2_15
newsletter 2- leido – dutch
News about Spain:
spanish news DUTCH
News about Estiona:
Estonia 2013 – DUTCH
Small report about meeting in Cluj-Napoca:
Web news-Cluj meeting_DU
Children and poverty in Spain: meals during the summer holidays:
spain-children-food june 2015
Poverty in Estiona – does the system work?
news-ee_DU-6-7-15

See us on Facebook:
https://www.facebook.com/TAPPLROESEENLIT?fref=ts

tap

erasmus
Co-funded by the European Union

 

Flexibilisering, deeltijd en dualisering

De LAc. heeft in  2013 een Brede Overleggroep Flexibilisering en Dualisering Ad opgericht.

In 2015 is de overheid gekomen met de verdere uitwerking van de plannen om te komen tot meer flexibilisering van het deeltijdse onderwijs. In de Themareeks werden toen twee bijeenkomsten gewijd aan deze zaken.

Hieronder de oude gegevens. Zodra meer bekend is over de wet rond de leeruitkomsten zullen we dit allemaal weer gaan oppikken.

Stukken (niet meer actueel)
Hier de stukken die in het afgelopen jaren zijn verschenen rond de pilots en experimenten:
kamerbrief-over-stand-van-zaken-experimenten-vraagfinanciering-en-pilots-flexibilisering

adviesrapport-flexibilisering-hoger-onderwijs

Besluit_experiment_vraagfinanciering_hoger_onderwijs

Besluit_experimenten_flexibel_hoger_onderwijs

kamerbrief-over-leven-lang-leren-voortgang-pilots-flexibilisering-en-experimenten-vraagfinanciering

brief-over-kaders-experimenten-vraagfinanciering-en-pilots-flexibilisering (1)

Notities Metaalunie/partnerschap LLL
Mede ter ondersteuning van deze plannen verschenen er in 2015 twee stukken over ‘leerresultaten’:
150421# Pilots Flexibel hoger onderwijs – plan van aanpak FME concept 03-1
Het formuleren van leerresultaten HO 02042015 def

Terugblik
Hier een aantal stukken die in de afgelopen jaren zijn verschenen en ten grondslag zullen liggen aan het overheidsplan en de bijeenkomsten van onze kant.

Op 12 maart 2014 verscheen het langverwachte advies van de Cie Rinnooy Kan over flexibilisering van het deeltijdse onderwijs, voor volwassenen. Hier dit rapport.
Adviesrapport-flexibilisering-hoger-onderwijs (1)

In januari 2014 waren er twee andere stukken door de minister naar de TK gestuurd, te maken hebbende met flexibilisering:
kamerbrief-advies-commissie-flexibel-hoger-onderwijs-voor-werkenden
Advies CRK pas in voorjaar
kamerbrief-over-digitalisering-van-het-hoger-onderwijs
Gebruik van afstandsonderwijs en studiepunten daarvoor

Hier een paar stukken, mede naar aanleiding van een studiedag op 23 september 2013 over dit onderwerp.
Ad – concept adviesrapport Flexibel hoger onderwijs
Tussentijds stukje over Ad in het rapport
23 sept Adviescommissie – landelijk netwerk Ad
Presentatie 23-9 over de commissie

En een aantal algemene (internationale) documenten:
kenmerken-wensen-en-behoeften-deeltijd-hoger-onderwijs
Studie naar deeltijdse aspecten.
Continuing_Higher_Education_Part_1_CHEPS
Onderzoeken naar HO voor volwassenen.
LO-LV
PP-over Learning Outcomes (Malta)

 

TANDEM

Tot eind 2017 liep een internationaal project dat gericht was op het harmoniseren van duale leertrajecten van niveau 4 naar niveau 5, op basis van standaarden voor functies die over de grenzen heen met elkaar vergelijkbaar zijn.

logo-tandem-01

De website is beschikbaar, met informatie over de opzet, de bijeenkomsten en andere zaken die van belang zijn om binnen dit project ‘aan de weg te timmeren’, en uiteraard de eindrapporten.
http://www.tandemflexiblepathways.eu/

Hier de flyer:
tandem-flyer_en
en de poster:
poster-tandem

Print

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble.